optionen handel.

การประชุม ปฎิทินท่องเที่ยวจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุม ปฎิทินท่องเที่ยวจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙