optionen handel.

การประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาหมอสีคางดำ

           ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาหมอสีคางดำ ณ ห้องประชุมบางคนที  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายเทวินทร์ นรินทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นายสฤษฎ์ ทองดอนใหม่ หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตัวแทนเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙