optionen handel.

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ ๑

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเตรียมความพร้อมจัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ตลาดน้ำบางน้อย ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที (บริเวณวัดเกาะแก้ว)เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการเกษตร การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำบางน้อย เป็นตลาดประชารัฐ ตลอดจนบูรณาการทำงานของหน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อให้ผลผลิตเพียงพอและปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสทางการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานปลอดภัย มีคุณภาพ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙