optionen handel.

การประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

            ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าหารือนายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนางอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมผู้ประกอบการโรงงงาน แปรรูปมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี กว่า ๑๐ แห่ง เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยไม่ผ่านการบำบัดหรือกำจัดให้ถูกต้องหรือมีคุณลักษณ์ของน้ำทิ้งที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที้ดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี พร้อมยินดีให้ความร่วมือส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานเพื่อการประกอบการที่ยั่งยืน

 

อย่างก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวด้วยว่า ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ประกอบการในการบูรณาการร่วมกัน และจะมีการประชุมสรุปแนวทางมาตรฐานการส่งเสริมล้งมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงครามครั้งต่อไปในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙