optionen handel.

การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

           ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมอัมพวา  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference ) โดยมีพลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการประชุมชี้แจงและมอบแนวทางในการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จากอาคารกระทรวงมหาดไทย 

 

โดยผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ ได้กล่าวขอบคุณ จิตอาสาเฉพาะกิจทุกคน ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธิถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งแต่เดิมมีจิตอาสาเฉพาะกิจทั้ง ๘ งาน ที่มีสมาชิกทั่วประเทศ จำนวนกว่า ๔ ล้านคน ซึ่งได้ปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ปัจจุบันจะมารวมกันเป็นจิตอาสาทั่วไป หรือจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ซึ่งสมาชิกจิตอาสาทุกคนสามารถปฏิบัติงานทุกอย่างได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้ข้าราชการทุกภาคส่วน เป็นแกนนำร่วมกับจิตอาสาในการปฏิบัติหน้าที่และให้ส่วนราชการประจำจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำงานแก่จิตอาสา ซึ่งขอให้แต่ละจังหวัดฯ พิจารณาวางแผนให้จิตอาสาได้ออกปฏิบัติงาน โดยเน้นความเป็นธรรมชาติและด้วยความสมัครใจ โดยให้แต่ละจังหวัดดูตามความเหมาะสมของแต่พื้นที่ เช่น กรณีเกิดภัยน้ำท่วม หรือเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ขึ้นในพื้นที่ จิตอาสาก็สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือกันได้ในเบื้องต้น การขุดลอกคูคลอง การทำความสะอาด การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์จะให้จิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที่ดีงามต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการสร้างพลังความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับประชาชนชาวไทย ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งภาพกิจกรรมการทำงานของจิตอาสา พร้อมบรรยายใต้ภาพ และหากจิตอาสาที่เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ขอให้รายงานให้ส่วนกลางฯ ทราบด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙