optionen handel.

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ รอบที่สาม

            ในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ รอบที่สาม ณ หอประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ให้กับนายอำเภอ ทั้งสามอำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมือง ๑,๑๘๘ คน อำเภออัมพวา ๙๙๓ คน และอำเภอบางคนที ๓๒๕ คน เพื่อนำไปมอบแก่จิตอาสาเฉพาะกิจแต่ละอำเภอต่อไป อย่างไรก็ตาม จิตอาสาเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จะปรับเปลี่ยนเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และจะไม่มีการแยกประเภทเป็นด้านต่างๆ โดยทุกคนอาสาร่วมกันทำความดีได้ทุกงาน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙