optionen handel.

การประชุมหารือเตรียมการบูรณาการงานร่วมกับผู้ประกอบการที่รับซื้อวัตถุดิบจากล้งมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม

            ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการบูรณาการงานร่วมกับผู้ประกอบการที่รับซื้อวัตถุดิบจากล้งมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กอ.รมน.จังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ปกครองจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙