optionen handel.

โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี “ปลาทู เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ ๓”

                   ในวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๔๕ น. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี “ปลาทู เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ ๓” โดยมีนายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน จากนั้นประธานและผู้มีเกียรติร่วมปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร ระยะทาง ๕.๓ กิโลเมตร และปล่อยตัวนิ่งวิ่งระยะทาง ๓ กิโลเมตร ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการร่วมวิ่งระยะทางนี้ด้วย สำหรับกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลาทูเดิน – วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ ๓

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพสมุทรสงคราม นายยกกี่ จิรสัจจานุกูล ประธานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพสมุทรสงคราม ได้จัดงานปลาทูเดิน – วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ ๓ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงและจังหวัดสมุทรสงคราม ที่รักสุขภาพเข้าร่วมในกิจกรรม จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ได้มีผู้ที่รักสุขภาพออกกำลังกายมากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเอง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีอย่างยั่งยืน และมีร่างกายที่สมบรูณ์ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม ปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า ๕,๐๐๐ คน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙