optionen handel.

ประเพณีการแข่งขันเรือพายพื้นบ้านระหว่างผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของสายน้ำ ครั้งที่ ๑

                     ในวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่บริเวณคลองบางน้อย ตลาดน้ำบางน้อย อำเภอบางคนที นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดประเพณีการแข่งขันเรือพายพื้นบ้านระหว่างผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของสายน้ำ ครั้งที่ ๑ โดยมีนายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที กล่าวรายงาน ถึงการฟื้นฟูประเพณีการแข่งขันเรือพายพื้นบ้านของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีแม่น้ำแม่กลองเป็นสายหลักไหลผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่มีบ้านเรือนอยู่ริมคลอง ใช้เรือเป็นพาหนะในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างตำบล/ชุมชน การอนุรักษ์และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเกี่ยวกับสายน้ำ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้นำท้องถิ่น ท้องที่อำเภอบางคนที จำนวน ๑๓ ตำบล

และเป็นการส่งเสริมตลาดโครงการประชารัฐ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้อย อำเภอบางคนทีอีกช่องทางหนึ่งด้วย การแข่งขันประกอบด้วย ประเภทเรือยาว ๗ ฝีพาย/ชักเย่อเรือ/พายเรือวิ่งเปี้ยว/หัวใบท้ายบอด/พายเรือกระทะและ พายเรือบด ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานท่ามกลางเสียงเชียร์ของประชาชนแต่ละตำบลที่ต่างส่งเสียงเชียร์เรือท้องที่ของตนเอง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙