optionen handel.

งานเทศกาลข้าวใหม่จังหวัดสมุทรสงคราม

                      ในวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณวัดเกาะแก้ว ตลาดน้ำบางน้อย อำเภอบางคนที นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางศิริโสภา ตันเสถียร นายเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๓๓ รูป โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดงานเทศกาลข้าวใหม่จังหวัดสมุทรสงครามขึ้น เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ให้ทุกคนได้เห็นคุณค่า ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙