optionen handel.

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

              ในวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแก่ผู้ผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ณ บ้านทะเลสีครีมรีสอร์ท อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนางปันนัดดา วงศ์ภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานการจัดอบรม

เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดหนึ่งขอเส้นทางผ่านของกระบวนการต้ามนุษย์ซึ่งมาในรูปแบบของการค้าแรงงานข้ามชาติ ลักลอบนำแรงงานชาวเมียนมาร์มาทำงานด้านการประมง รับจ้างในร้านค้า สถานประกอบการที่พัก หรือการประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยแอบแฝงเข้า-ออก ราชอาณาจักร ด้วยวิธีการหลบเลี่ยงระเบียบกฎหมายเข้ามาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสังคมและประเทศโดยรวม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรงครามร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องรูปแบบกระวนการค้ามนุษย์ เพื่อป้องกันมิให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพนี้ตกเป็นผู้กระทำผิดในวงจรค้ามนุษย์ตามกฎหมาย โดยไม่มีเจตนาหรือเพราะไม่มีความรู้ พร้อมทั้งเพื่อให้สมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมีความคล่องตัวใกล้ชิดกับวิถีชีวิตประชาชนทั่วไป ได้ร่วมบำเพ็ญตนเป็นจิตอาสาเฝ้าระวังภัยการค้ามนุษย์ให้กับทางราชการด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙