optionen handel.

การประชุมคณะทำงานโฆษกการประชาสัมพันธ์และการบริหารการสื่อสารของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

           ในวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมช่อสะอาด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๒ อาคารสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นางสวรรยา รัตนราช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโฆษกการประชาสัมพันธ์และการบริหารการสื่อสารของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม และคณะทำงานโฆษกการประชาสัมพันธ์ฯ เช้าร่วมประชุม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙