optionen handel.

อำเภอบางที ร่วมกันทำความสะอาดสะพานอัมรินทรามาตย์

           ในวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายณัฐภัทร์  เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที นายสุรศักดิ์ โรจน์ประดิษฐ์  นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก และคณะ   พร้อมข้าราชการ   พนักงาน  ลูกจ้าง   กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน   ร่วมกันทำความสะอาดสะพานอัมรินทรามาตย์ เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ให้ภูมิทัศน์ สวยงาม  เป็นที่น่ามอง สะอาดตากับผู้สัญจรไป - มา ในเขตเทศบาลตำบลบางนกแขวก  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๐

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙