optionen handel.

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

                 ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นางศิริโสภา ตันเสถียร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ได้จำนวนผู้บริจาคทั้งสิ้น ๑๐๗ ราย จำนวนโลหิต ๓๘,๘๕๐ CC ผู้บริจาคดวงตา ๗ ราย และผู้บริจาคอวัยวะ ๓ ราย เพื่อสำรองโลหิตไว้ช่วยเหลือประชาชนที่เกิดอุบัติเหตุและ ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙