optionen handel.

จิตอาสา เยี่ยมบ้านครอบครัวคนพิการ ผู้สูงอายุในครอบครัวผู้ยากไร้ เขต อ.เมือง

                ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทีมจิตอาสากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยปลัดอาวุโส อำเภอเมือง เครือข่าย อพม ลงพื้นที่ปฎิบัติงานในกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเยี่ยมบ้านครอบครัวคนพิการ ผู้สูงอายุในครอบครัวผู้ยากไร้ เขต อ.เมือง รวม ๑๑ รายและได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายละ ๒,๐๐๐ บาท 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙