optionen handel.

รองผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการแถลงสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ (Video Conference)

               ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุมอัมพวา  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการแถลงสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ผ่านระบบ Video Conference จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

โดยสรุปในภาพรวมได้ดังนี้ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๓ มกราคม ๒๕๖๑ มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน ๓,๘๔๑ ครั้ง เสียชีวิต ๔๒๓ ราย บาดเจ็บ ๔,๐๐๕ ราย สถิติการเสียชีวิตลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน ๕๕ ราย โดยในปี ๒๕๖๐ มีอัตราการเสียชีวิตจำนวน ๔๗๘ ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากการดื่มสุราแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฏหมายกำหนดและขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด จังหวัดที่มีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือจังหวัดอุดรธานี จังหวัดที่มีการเสียชีวิตสูงสุดคือจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดที่มีการบาดเจ็บสูงสุดคือจังหวัดอุดรธานี ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ ๗๘.๙๑ โดยจะมีการดำเนินการบูรณาการทุกภาคส่วนในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอให้ทุกจังหวัดนำเรื่องความปลอดภัยบรรจุในวาระการประชุมเป็นประจำทุกเดือน และนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเป็นข้อมูลฐานแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาล เพื่อนำไปถอดบทเรียนเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขและลดอุบัติเหตุต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙