optionen handel.

ปักหมุดพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตลาดน้ำอัมพวา

               ในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ น.สพ.ชาติชาย ยื้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมปศุสัตว์อำเภออัมพวา ผู้แทนเทศบาลตำบลอัมพวา และทีมอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ ประกาศให้นักท่องเที่ยวมั่นใจว่า ตลาดน้ำอัมพวาเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จากผลการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายกรมปศุสัตว์ที่ผ่านมา ทำให้มากกว่า ๑๐ ปีติดต่อกัน ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙