optionen handel.

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

                 ในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ พร้อมร่วมบรรยาย เรื่องการทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ โดยมีนายกฤช จันทราศรี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอมีความรู้ ความเข้าใจในการพิจารณาโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ และเจ้าหน้าที่โครงการระดับจังหวัด รวม ๒๔ คน ณ เรือนน้ำเย็นรีสอร์ท อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙