optionen handel.

ผู้ว่าฯสมุทรสงครามประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่และแถลงข่าวปิดศูนย์ ๗ วันปลอดภัย

              ในวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่และแถลงข่าวปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ พร้อมด้วยนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

โดยสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาล ปีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย บาดเจ็บ ๑๓ ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจาก เมาสุราร้อยละ ๔๐ ทัศนวิสัย ๒๐ ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถจักรยายนต์ร้อยละ  ๖๙.๒๓ รถเก๋ง ร้อยละ ๑๕.๓๘ ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ถนนกรมทางหลวงร้อยละ ๓๘.๔ ถนนทางหลวงชนบทและถนนในอบต/หมู่บ้านร้อยละ ๒๓.๐๗ บริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุ ทางตรง ร้อยละ ๖๑.๕๔ ทางแยก ร้อยละ ๒๓.๐๗ ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ช่วงเวลา ๑๖.๐๑ - ๒๐.๐๐ น. ร้อยละ ๔๖.๑๕  ช่วงเวลา ๐๐.๐๑ – ๐๔.๐๐ น. คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๗ ช่วงอายุผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๒๘.๕๗ อายุ ๒๕ - ๒๙ และ ๓๐ - ๓๙ ร้อยละ ๒๑.๔๓ 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙