optionen handel.

พิธีส่งมอบปลาทูแห้ง และสิ่งของหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

              ในวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีส่งมอบปลาทูแห้ง และสิ่งของหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับพลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ ผู้แทนกองทัพเรือภาคที่ ๑ ตามโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

 

ซึ่งมีตัวแทนภาคประมง นำโดย นายมงคล สุขเจริญคณา ผู้แทนสมาคมประมงเรือลากคู่สมุทรสงคราม นายพงศ์ธร ชัยวัฒน์ ผู้แทนสมาคมสมุทรสงคราม นายอนุเทพ วงศ์วาฤทธิ์ ผู้แทนสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด น้อมเกล้าฯ ถวายปลาทูแห้ง ๙,๙๙๙ กิโลกรัม นายสมพร สมุทรโสภากุล ผู้แทนชมรมโรงน้ำปลาจังหวัดสมุทรสงคราม น้อมเกล้าฯถวายน้ำปลา ๒๐๐ โหล รวมทั้งพี่น้องชาวประมงและองค์กรต่างๆในสมุทรสงคราม ร่วมบริจาคตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการประสานจากกองทัพเรือเพื่อเข้าร่วมถวายปลากระตักแห้ง และปลาทูแห้ง รวมทั้งสิ่งของต่าง ๆ โดยเสด็จพระราชกุศลในโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙