optionen handel.

การบรรยายเรื่องการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และการใช้แผนที่เกษตรบนสมาร์ทโฟน (Agri-Map Mobile)

                    ในวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสายสุณี  ปั้นพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม มอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และการใช้แผนที่เกษตรบนสมาร์ทโฟน (Agri-Map Mobile)ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนวัดประดู่ ม. ๙ ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food safety) และปลอดมลภาวะ (Zero Waste Livestock) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ไข่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ จัดโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙