optionen handel.

โครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน จำหน่ายเนื้อสุกรราคาถูก ครั้งที่ ๒

                  ในวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น.  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับอบต .ลาดใหญ่ และ พาณิชย์จังหวัด จัดจำหน่ายเนื้อสุกรราคาถูก ๗๕ บาท/ก.ก.  ณ ตลาดนัดอินจัน ตรงข้ามสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน เป็นการระบายผลผลิตเนื้อสุกรที่มีมากเกินความต้องการ ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการจัดครั้งที่ ๒ ของเดือน มกราคม ๒๕๖๑

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙