optionen handel.

การฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาการทำอาหารว่าง แก่แรงงานผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภออัมพวา

                        สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาการทำอาหารว่าง แก่แรงงานผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภออัมพวา จำนวน ๒๐ คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อาคารบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วัถตุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙