optionen handel.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดบางกะพ้อม

                   ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐  น.  ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร  ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพันเอกจิระโรจน์  กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดยนางสาวพนารัตน์  วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กพิการ ได้เรียนรู้และมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และเป็นการสร้างโอกาสให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงชุมชน สังคม ได้มีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กพิการ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีของขวัญสำหรับแจกเด็กพิการมากมาย มี พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และคนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติว่า "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙