optionen handel.

ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์

                         ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐  น. ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนฑีปังกรวิทยาพัฒน์ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา  นายคันฉัตร   ตันเสถียร   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเพื่อความปรองดองสมานท์ โดยมีนายรังสรรค์   ตันเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม   ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมออกบูธให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดประดู่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำกล่าวคำปฎิญาณถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมพบประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่แบบยั่งยืนจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน จากนั้น  มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายละ ๒,๐๐๐ บาท  จำนวน ๑๐ ราย   เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวชวยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน  รายละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ราย  มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง รายละ ๒,๐๐๐ บาท  จำนวน ๑๐ ราย  มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและคนชรา  จำนวน  ๑๐๐ คน  และเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนชองหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙