การประชุมคณะทำงานกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

                 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐  น.  นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙