optionen handel.

การประชุมชี้แจง กรณีมีหนังสือร้องเรียน เรื่อง ขอการคัดค้านการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเตาเผาขยะในพื้นที่ตำบลลาดใหญ่

                ในวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐  น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมชี้แจงผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนตำบลลาดใหญ่ และตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม กรณีมีหนังสือร้องเรียนไปยัง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครามถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เรื่อง ขอการคัดค้านการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเตาเผาขยะในพื้นที่ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๑๐ ประเด็น เช่น จำนวนผู้รับฟังความคิด ผู้รับฟังส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวนผู้รับฟังมีจำนวนน้อย การดำเนินการของกิจการโรงงานต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การออกใบอนุญาตโรงงาน พื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำหรือไม่ มีการจัดทำแผนป้องกันหรือไม่

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องที่มี ข่าวว่าจะมีโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยเข้ามาตั้งในตำบลลาดใหญ่ ที่หมู่ ๗ นั้น และได้มีชาวบ้านบางกลุ่มได้เข้ายืนเรื่องที่ศูนย์ดำรงธรรมให้ตรวจสอบว่าเท็จจริงอย่างไรและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่ จากที่สอบถามทาง อบต.แล้ว ตามกฎหมายเมื่อมีการขออนุญาตมาทางอบต.ต้องพิจารณาอนุญาตให้ แต่ไม่ใช่ขั้นตอนของการตั้งโรงงาน รูปขบวนการยังไม่ได้เริ่มต้นขั้นตอนการดำเนินการ ทั้งนี้มีระเบียบให้ท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพึ่งพาตนเองในการกำจัดมูลฝอย ณ.แหล่งกำเนิด คือ ฝังกลบ ทำปุ๋ยชีวภาพ กำจัดด้วยพลังงานความร้อน แปรสภาพเป็นเชื้อเพลิง ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และต้องสำรวจถึงผลกระทบที่จะตามมาในภายหลังที่เกิดโรงงานด้วย สิ่งสำคัญในชุมชนยังไม่ได้ทำการทำประชาพิจารณ์แต่อย่างใด หรือประกาศทำประชาสัมพันธ์ ดังนั้น ทุกอย่างต้องมีขั้นตอน ขอให้ชาวบ้านอย่าเพิ่งตกใจ เรื่องยังมาไม่ถึงจังหวัดฯผู้ว่าราชการจังหวัดเองยังไม่ได้รับเรื่อง ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกในเรื่องดังกล่าว

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙