optionen handel.

Sports for All 4.0 ณ ลานไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

               ในวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬา เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สมาคม ชมรมต่างๆ และประชาชน ร่วมกิจกรรม Sports for All 4.0 ซึ่งในวันนี้ลงพื้นที่ ณ ลานไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙