optionen handel.

การฝึกซ้อมเพื่อร่วมงานวันพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๑

                    ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  นายกองโทสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน ผบ.กองร้อย.อส.อ.อัมพวา ที่ ๓ มอบหมายให้นายไชยพร เอี่ยมวงค์ ผู้ช่วยผบ.กองร้อยฯ นำนายหมู่ตรีจตุรงค์ สุปรียาภรณ์ ผบ.หมู่ฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมเพื่อร่วมงานวันพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องฟีนิกซ์ ๑ - ๖ อาคารอิมแพค(ฮอลล์ ๘) เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยนายหมู่ตรีจตุรงค์ สุปรียาภรณ์ ตำแหน่งผบ.หมู่กองร้อยอส.อ.อัมพวา ที่ ๓ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภท ก. ด้านการป้องกันและปราบปราม โดยช่วงเช้าได้ทำการฝึกซ้อมการเข้ารับรางวัลฯ และในช่วงเย็น ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะได้เดินทางมาเป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลและได้กล่าวชื่นชมผลงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทั่วประเทศที่ปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็งทั้งด้านงานป้องกันปราบปราม งานด้านบริการ งานด้านพัฒนาและด้านอื่นๆ จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและทุกหน่วยงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความยินดีของผู้เข้าร่วมงาน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙