optionen handel.

การอบรมการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกันเป็นประธานเปิดการอบรมการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ณ จุดอบรม บ้านบางสะใภ้ ม.๗  ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม มีผู้เข้ารับการอบรมจากหมู่บ้าน/จุดติดตั้ง จำนวน ๓ แห่ง คือ หมู่ที่ ๗ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง หมู่ที่ ๑ ต.คลองโคน อ.เมือง หมู่ที่ ๓ ต.ยี่สาร อ.อัมพวา  หมู่บ้าน/จุดติดตั้งละ ๔ คน และครู กศน.ประจำตำบล รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน  ๒๓ คน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ






กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙