optionen handel.

โครงการ “หนูรักษ์ความเป็นไทย สานสายใยสู่ชุมชน”

             ในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ ๒ ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ “หนูรักษ์ความเป็นไทย สานสายใยสู่ชุมชน” ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม จัดขึ้น โดยนางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว

เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีการละเล่นพื้นบ้านของไทย ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล ภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมประเพณีของไทย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม รำวงมาตรฐาน โดยประธานในพิธีร่วมราวงมาตรฐานพร้อมผู้เข้าร่วมพิธี กิจกรรมเล่นเกมการละเล่นพื้นบ้าน และกิจกรรมสานสัมพันธ์ จำนวน ๔ ฐานเรียนรู้ ฐานที่หนึ่งการละเล่นพื้นบ้านงูกินหาง ฐานที่สองการละเล่นพื้นบ้านมอญซ่อนผ้า ฐานที่สามการละเล่นพื้นบ้านรีรีข้าวสาร และฐานที่สี่การละเล่นพื้นบ้านม้าก้านกล้วย ซึ่งมีนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พร้อมผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการเพื่อการเรียนรู้ดังกล่าวกว่า ๑๐๐ คน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙