optionen handel.

กิจกรรมเก็บผักตบชวาในแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดบางพรหม

              ในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑ จังหวัดสมุทรสงคราม โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ กรมโยธาธิการ  ได้ร่วมกันเก็บผักตบชวาในแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งมีจำนวนมาก บริเวณวัดบางพรหม โดยใช้เครืองจักรตักขึ้นและนำไปทำเป็นปุ๋ยบริเวณที วัดเจริญสุขาราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙