optionen handel.

โครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

                  ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถีร ผู้วาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ โดยมีพันโท ชาครี ศักดิ์บัณฑิตวงศ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน การจัดโครงการดังกล่าว โดยมีผู้ประกอบการเกี่ยวกับล้งมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เข้ารับการอบรม

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกหน้าที่พลเมือง/บทบาทและหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อสังคมในมิติต่างๆ,สร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสำคัญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญด้านพลังงานการดูแลพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุขและมารตรฐานล้งมะพร้าวตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ รวมทั้งระบบการบำบัดน้ำเสียจากล้งมะพร้าว ให้กับผู้ประกอบการล้งมะพร้าวได้นำไปปฏิบัติ เพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหารของจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙