optionen handel.

พิธีคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

               ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ ๖๔ พร้อมอ่านสาร นายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้ส่งความปรารถนาดี และความห่วงใยมายังผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวชื่มชมในความพร้อมเพรียงของผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน จนทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประสบผลสำเร็จเป็นประจักษ์โดยทั่วไป และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙