optionen handel.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม อัญเชิญถุงพระราชทานและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

                  ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม อัญเชิญถุงพระราชทานและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยมอบแด่นางพรศรี พักตร์ขำ อายุ ๔๗ ปี บ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ที่ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายศุภชัย แสนยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะกรรมการและผู้ชวยเลขานุการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางศิริโสภา ตันเสถียร นายเหล่ากาชาดและคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธี

 

ทั้งนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นส่วนรวมแก่ประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยาก เดือดร้อน จากสาธาณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยทุนเริ่มแรกส่วนหนึ่งเป็นเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นทุนประเดิม จำนวน ๓ ล้านบาท และเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด งานบรรเทาทุกข์ จังหวัดละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงได้จัดพิธีอัญเชิญถุงพระราชทานและสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชูปถัมภ์แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙