optionen handel.

การประชุมกำหนดนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

                    ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ น. นายคันฉัตร  ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมกำหนดนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี นายรังสรรค์  ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าสวนราชการ  คณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนระดับอำเภอ / ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ของอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙