optionen handel.

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจตลาดสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ

               ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด พร้อม อบต. ลาดใหญ่ บูรณาการตรวจสอบสินค้าเกษตร ณ ตลาดสดอินจัน อ.เมือง โดยเก็บตัวอย่างเนื้อสุกร เนื้อไก่ ตรวจยาตกค้าง สารเร่งเนื้อแดง จุลินทรีย์ปนเปื้อน ตรวจฟอร์มาลินในอาหารทะเล ตรวจแหล่งที่มาของผัก ผลไม้ และให้คำแนะนำสุขลักษณะสถานที่จำหน่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙