optionen handel.

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม Social map

                  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม Social map ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยทีมงาน ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียิ่งทั้งจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อพม อสม  ผู้นำชุมชน เครือข่ายชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙