optionen handel.

ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมการตรวจตลาดสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ

                     ในวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.  นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม และปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ในกิจกรรมบูรณาการตรวจสอบสินค้าเกษตร ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ตรวจยาตกค้าง สารเร่งเนื้อแดง จุลินทรีย์ปนเปื้อน ตรวจฟอร์มาลินในอาหารทะเล เก็บตัวอย่างผัก ผลไม้ ตรวจสารตกค้าง และให้คำแนะนำสุขลักษณะที่ดีของสถานที่จำหน่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙