optionen handel.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร(ส้มโอ)

         ในวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร(ส้มโอ) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธุ์ เกษตรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด และเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ

 

จากนั้น นายประวิตร คุ้มสิน ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ การทำงานเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ปลูกส้มโอขาวใหญ่ การลอกเลน การตัดแต่งกิ่ง ลดการใช้เคมี การทำปุ๋ยหมักใช้เอง การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตสินค้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน  

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวพบปะกับเกษตรกรด้วยว่า รู้สึกยินดีที่เกษตรกรมีการพัฒนาตนเองตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนที่เกิดจากปัญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเกษตร โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในประเด็นการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ ในลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิตสินค้าที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม และมีระบบ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙