optionen handel.

เจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะตามโครงการโรงงานสีขาว

                         ในวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม  บูรณาการร่วมกับ ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ  กอ.รมน.จว.สส. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ สำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฯ ศป.ปส.อ.เมืองฯ ทำการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะตามโครงการโรงงานสีขาว ของบริษัท พีเอส ช๊อป จำกัด พนักงานจำนวน ๓๖ คน 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙