optionen handel.

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วัดลาดเป้ง

                  ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่วัดลาดเป้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมออกบูธให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมาก 

 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวในโอกาสพบปะกับประชาชนว่า ขอให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความสะอาด ซึ่งขยะสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่วยกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยนำสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมวไปฉีดวัคซ๊นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเนื่องจากปีนี้สภาพอากาศร้อนจัด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิต ในสวน เช่น มะหร้าว ควรเฝ้าระวังป้องกันโรคหนอนหัวดำ หรือโรคระบาดต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายของผลผลิต นอกจากนี้ในช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน ขอให้เอาใจใส่ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จากนั้นได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๗ ราย เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวชวยเหลือเด็ก ขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน รายละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ราย มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง รายละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ราย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและคนชรา จำนวน ๑๐๐ คน พร้อมเยี่ยมชมการให้บริการชองหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙