optionen handel.

งานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีไทย รวมใจ ๔ ภาค เพื่อเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง”

                           ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีไทย รวมใจ ๔ ภาค เพื่อเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง” มี นางอรสา ชัยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานถึงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนางศิริโสภา ตันเสถียร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม  ประธานกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทั้ง ๓ อำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำสตรีท้องถิ่น/ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ และสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีไทร รวมใจ ๔ ภาค เพื่อเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล สนับสนุนและร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานและองค์กรเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เสริมสร้างเจตคติของสังคมในการคำนึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิมนุษย์ชนของสตรี ความเสมอภาคและเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ๔ ภาค ของกลุ่มสตรีอำเภอเมือง อำเภออัมพวา อำเภอ บางคนที และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม การมอบโล่เกียรติคุณให้ผู้หญิงเก่ง ระดับอำเภอ จำนวน ๖ ราย การจำหน่ายสินค้าของกลุ่มสตรี และการจำหน่ายสินค้า OTOP โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า ๕๐๐ คน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙