optionen handel.

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

                    ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ. ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  นางปันนัดดา วงศ์ภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙