optionen handel.

การประชุมวิพากษ์แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Product Innovation Concept) และแนวคิดบรรจุภัณฑ์ (Packaging design brief)

                  ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมวิพากษ์แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Product Innovation Concept) และแนวคิดบรรจุภัณฑ์ (Packaging design brief) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที โดยมีนางอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานการจัดประชุมฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน ให้เพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันและสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งได้พัฒนาและออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่ได้จากมะพร้าว จำนวน ๕ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน ทั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ อัศวสันติ ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) มาบรรยายให้ความและปูพื้นฐานให้เราได้รับรู้ร่วมกันเกี่ยวกับนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพื่อต่อยอดในเชิงนวัตกรรมและความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙