optionen handel.

หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันแก่สุนัข แมวของประชาชน

                      ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันแก่สุนัข แมวของประชาชน ที่ วัดช่องลม อ.เมือง มีประชาชนมารับบริการ ๔๐ ราย ฉีดวัคซีน ๘๕ ตัว ผ่าตัดทำหมัน ๖๔ ตัว  และจะออกหน่วยบริการที่วัดช่องลม อีก ในงานเกษตรแฟร์แม่กลอง ในวันที่ ๒๓ และ ๒๖ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙