optionen handel.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามแถลงข่าวงานเกษตรแฟร์แม่กลอง ครั้งที่ ๑ ตอน “ลิ้นจี่ผลไม้แห่งความสุข”

               ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณต้นลิ้นจี่ ๒๐๐ ปี หมู่ ๕ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการแถลงข่าวงานเกษตรแฟร์แม่กลอง ครั้งที่ 1 ตอน “ลิ้นจี่ผลไม้แห่งความสุข” พร้อมด้วยนายชัยยันต์ อยู่ศิริ ประธานสภาเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภออัมพวา นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที และหัวหน้าส่วนราชการร่วมการแถลงข่าว ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสภาเกษตรกร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก และวัดช่องลม โดยพระครูสมุทร กิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดช่องลม กำหนดจัดงานเกษตรแฟร์แม่กลอง ครั้งที่ ๑ ตอน “ลิ้นจี่ผลไม้แห่งความสุข” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดช่องลม ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญา นวัตกรรมทางการเกษตร และสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เที่ยวชมและซื้อสินค้าทางการเกษตร สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน อาหารทะเล สินค้าแปรรูป ของจังหวัดสมุทรสงครามได้ในงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดช่องลม ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙