optionen handel.

ปศุสัตว์จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดซื้อนมโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน

              ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.  น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอบางคนที ตรวจติดตามการจัดซื้อนมโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนของเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ และจัดกิจกรรมด้านอาหารศึกษา(Food Education) เด็กแม่กลองปลอดภัย ครูใส่ใจนมโรงเรียน ที่โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) อ.บางคนที นักเรียน ๕๐ คน เพื่อให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคนมที่ถูกต้อง และครูให้ความสำคัญในการเก็บรักษานมให้มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อนักเรียน

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙