optionen handel.

รองผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน ประจำปี ๒๕๖๑

                    ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการฯ จากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

 

ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับจังหวัดฯ โดยพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด จังหวัดละ ๕ คน ซึ่งมีเยาวชนผ่านการพิจารณาคัดเลือกจำนวน ๕ ราย ได้แก่ นายปราชญา ดุษฏี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นางสาวธมนวรรณ สิทธิขำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษรปีที่ ๖ จากโรงเรียนศรัทธาสมุทร ,นายปารเมศ เงินวิลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จากโรงเรียนเมธีชุณหวัฒวิทยาลัย , นางสาวศุภาพิชญ์ มีประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียน ถาวรานุกูล และ นางสาวชญานิษฐ์ ไกรนรา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จากโรงเรียนศรัทธาสมุทร โดยส่งให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม คัดเลือกเพื่อเข้าค่ายกิจกรรมการอ่าน การพูด ภาษาไทยหรือภาษาถิ่น และเข้าร่วมแข่งขันเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ในระดับประเทศ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องเหมาะสมในการใช้ภาษาไทยแก่เยาวชนทั่วไป และประกาศยกย่องให้เป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งผู้ชนะการประกวด รางวัลชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเข้ารับรางวัลในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙