optionen handel.

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติยกเลิกการอนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ  เอสเอ็มอี จำนวน ๑ ราย และพิจารณารายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินและความเป็นไปได้ของธุรกิจ เพื่อประกอบการอนุมัติ จำนวน ๑ ราย สำหรับการอนุมัติแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งสิ้น ๒๐ ราย วงเงินอนุมัติ ๘๕.๙๘ ล้านบาท

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙